Chồng ta áo rách ta thương,
Chồng người áo gấm xông hương mặc người.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]