Đôi ta như cánh hoa đào,
Vợ đây chồng đây ai nào kém ai?
Đôi ta như bông hoa nhài,
Vợ đây chồng đấy kém ai trên đời?


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004