Trời xanh nước biếc một màu,
Em cười là khóc, em sầu là tươi.
Nỗi lòng cực lắm anh ơi,
Dâu con ăn ở đôi nơi song toàn.
Ai ngờ chỉ thắm dây oan,
Ai ngờ Tần Tấn mà nên Việt Hồ.
Một thân năm liệu bảy lo,
Chiều chồng, đôi họ, mẹ cha cũng chiều.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]