Thương chồng nấu cháo le le
Nấu canh bông lý, nấu chè hạt sen


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004