Trăm năm dạ ở đinh ninh,
Nào ai phụ ngãi, quên tình mặc ai.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004