Thuốc nam thuốc bắc, thuốc xắt cho nhỏ,
Địa liền gừng gió vị nọ vị kia.
Dầu mà trời đất phân chia,
Đôi ta như cá dưới đìa đừng xa.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004