Anh em như chân như tay,
Vợ chồng nhơ áo cởi ngay lên lìa.


Khảo dị:
Anh em như thể chân tay,
Vợ chồng nhơ áo cởi ngay lên lìa.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001