Anh em như chân như tay,
Vợ chồng nhơ áo cởi ngay lên lìa.


Khảo dị:
Anh em như thể chân tay,
Vợ chồng nhơ áo cởi ngay lên lìa.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]