Lầu nào cao bằng lầu ông Chánh,
Bánh nào trắng bằng bánh bò bông.
Đạo nào sâu bằng đạo vợ chồng,
Đêm nằm nghĩ lại, nước mắt hồng tuôn rơi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004