Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi,
Không thể loan xa phượng, anh thác để em ngồi chịu tang.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004