Thà lăn xuống giếng mà chết cả đôi,
Không thể loan xa phượng, anh thác để em ngồi chịu tang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]