Rừng xanh con cọp nó gầm,
Hỡi cô chồng đánh la rầm xóm kia.
Đầu đuôi bởi tại chuyện chi,
Hay là bởi chuyện cô mi ve ông lái mành.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004