Đang khi chồng giận mình đi,
Hết khi nóng giận đến khi vui vầy.
Ngãi nhân như bát nước đầy,
Bưng đi mà đổ hốt rày đặng đâu.


Khảo dị:
Đang khi chồng giận, mình đi,
Khi chồng hết giận lại thì vui khuây.
Ngãi nhân như bát nước đầy,
Bưng đi mà đổ hớt rày đặng đâu.
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]