Đang khi chồng giận mình đi,
Hết khi nóng giận đến khi vui vầy.
Ngãi nhân như bát nước đầy,
Bưng đi mà đổ hốt rày đặng đâu.


Khảo dị:
Đang khi chồng giận, mình đi,
Khi chồng hết giận lại thì vui khuây.
Ngãi nhân như bát nước đầy,
Bưng đi mà đổ hớt rày đặng đâu.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004