Ai ơi đợi mấy tôi cùng,
Tôi còn đốt mã cho chồng tôi đây.
Chồng tôi mới được ba ngày,
Ai ơi có đợi tôi rày hay không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]