Ai ơi đợi mấy tôi cùng,
Tôi còn đốt mã cho chồng tôi đây.
Chồng tôi mới được ba ngày,
Ai ơi có đợi tôi rày hay không.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)