Vợ chồng kết tóc trên trời,
Đói no ta sẽ lấy lời bảo nhau.
Ăn thường cơm muối canh rau,
Hàn vi thuở trước, thuở sau thanh nhàn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004