Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông,
Quần là áo lượt nhưng lòng không ưa.
Tao khang là vợ ngày xưa,
Khăn thâm, áo vải sớm trưa vui cùng.


Cửa Đông tức Cửa Đông thành Thăng Long cũ, ở cuối phố Cửa Đông hiện nay.

Nguồn:
1. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004
2. Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002