Nhởn nhơ cô gái Cửa Đông,
Quần là áo lượt nhưng lòng không ưa.
Tao khang là vợ ngày xưa,
Khăn thâm, áo vải sớm trưa vui cùng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004