Sạch con thì lắm người bồng,
Xinh chồng thì lắm người thương.
Tin chàng lòng dạ như gương,
Không quên nghĩa thiếp, người thương mặc người.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004