Cơm chiên ăn với cá ve,
Thiếp đây chàng đấy, buôn bè ra khơi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]