Cơm chiên ăn với cá ve,
Thiếp đây chàng đấy, buôn bè ra khơi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004