Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm,
Phải đâu cua cá với tôm,
Khi đòi mớ nọ khi chồm mớ kia.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004