Đạo vợ chồng hôm ấp mai ôm,
Phải đâu cua cá với tôm,
Khi đòi mớ nọ khi chồm mớ kia.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]