Xin các bạn hãy nêu giúp ý nghĩa của câu ca dao này?