Vợ chồng như đôi cu cu,
Chồng đi trước, vợ gù gù theo sau.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)