Có mới thì nới cũ ra,
Mới ở trong nhà, cũ ở ngoài sân.
Có bát sứ tình phụ bát đàn,
Nâng niu bát sứ vỡ tan có ngày.


Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006