Tôi đà biết tính chồng tôi,
Cơm no thì nước, nước thôi thì trầu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004