Tôi đà biết tính chồng tôi,
Cơm no thì nước, nước thôi thì trầu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]