Cổ tay em trắng lại tròn,
Để cho ai gối đã mòn một bên?
Gối chăn gối chiếu không êm,
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]