Khuyên anh chăm chỉ nghề nho,
Thức khuya dậy sớm sao cho kịp người.
Người ta được một, em muốn được mười,
Học cho hơn người: tiến sĩ, trạng nguyên.
Anh về cưỡi ngựa vua ban,
Nhờ anh em sẽ ngồi trên võng vàng.
Cờ quạt hai hàng,
Đẹp mặt mẹ cha.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004