Khuyên anh chăm chỉ nghề nho,
Thức khuya dậy sớm sao cho kịp người.
Người ta được một, em muốn được mười,
Học cho hơn người: tiến sĩ, trạng nguyên.
Anh về cưỡi ngựa vua ban,
Nhờ anh em sẽ ngồi trên võng vàng.
Cờ quạt hai hàng,
Đẹp mặt mẹ cha.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]