Gái thương chồng đang đông buổi chợ,
Trai thương vợ nắng quái chiều hôm.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009