Lấy nhau cho trọn đạo trời,
Đổ chùa Thiên Mụ mới rời nhau ra.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]