Lấy nhau cho trọn đạo trời,
Đổ chùa Thiên Mụ mới rời nhau ra.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004