Đánh vợ thời đánh sáng mai,
Chớ đánh chiều tối không ai nằm cùng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]