Đánh vợ thời đánh sáng mai,
Chớ đánh chiều tối không ai nằm cùng.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001