Vợ chồng là nghĩa phu thê,
Tay ấp má kề, sinh tử có nhau.
Chẳng tham của sẵn anh đâu,
Tham vì nhân ngãi năm đầu ngón tay.
Bao giờ cho đặng sum vầy,
Giao ca đôi mặt, dạ này mới vui.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004