Cầu mô cao bằng cầu danh vọng,
Nghĩa mô nặng bằng nghĩa chồng con.
Ví dầu nước chảy đá mòn,
Xa nhau nghìn dặm lòng còn nhớ thương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]