Trăm năm ước bạn chung tình,
Trên trời dưới đất có mình với ta.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004