Trăm năm ước bạn chung tình,
Trên trời dưới đất có mình với ta.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]