Ai chèo ghe bí qua sông,
Đạo vợ nghĩa chồng nặng lắm anh ơi!


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004