Đèn lồng khi xách khi treo,
Vợ chồng khi thảm, khi nghèo có nhau.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004