Đèn lồng khi xách khi treo,
Vợ chồng khi thảm, khi nghèo có nhau.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]