Làm trai cho đáng nên trai,
Ăn cơm với vợ lại nài cậy niêu.
Con vợ nó cũng biết điều,
Thắt lưng con cón cậy niêu với chồng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]