Làm trai cho đáng nên trai,
Ăn cơm với vợ lại nài cậy niêu.
Con vợ nó cũng biết điều,
Thắt lưng con cón cậy niêu với chồng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)