Chồng yêu cái tóc nên dài,
Cái duyên nên đẹp, cái tài nên khôn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)