Chồng yêu cái tóc nên dài,
Cái duyên nên đẹp, cái tài nên khôn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]