Dù chàng năm thiếp bảy thê
Cũng không tránh khỏi gái sề này đâu


Khảo dị:
Dù chàng năm thiếp bảy thê
Chàng cũng chẳng bỏ nái sề này đâu
Dù chàng năm thiếp bảy thê
Chẳng qua được cái gái sề này đâu
Dù chàng năm thiếp bảy thê
Thì chàng chẳng khỏi nái sề này đâu
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004