Dù chàng năm thiếp bảy thê,
Cũng không tránh khỏi gái sề này đâu.


Khảo dị:
Dù chàng năm thiếp bảy thê,
Chàng cũng chẳng bỏ nái sề này đâu.
Dù chàng năm thiếp bảy thê,
Chẳng qua được cái gái sề này đâu.
Dù chàng năm thiếp bảy thê,
Thì chàng chẳng khỏi nái sề này đâu.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004