Thiếp vì chàng, thiếp mới lênh đênh nơi biển ái,
Chàng vì thiếp mới lỗi đạo tâm can.
Em đây thủ tiết buồng lan,
Dẫu hồn về chín suối, hãy còn mang tượng chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004