Mặc ai một dạ đôi lòng,
Em đây thủ tiết loan phòng chờ anh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]