Mặc ai một dạ đôi lòng,
Em đây thủ tiết loan phòng chờ anh.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004