Phận bạc khôn nương nhà bạc,
Thân hèn đâu dám gác cửa không!
Dứt được sao cái nợ vợ chồng,
Nước nhành dương rửa sao được bụi hồng, bớ anh!


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004