Phận bạc khôn nương nhà bạc,
Thân hèn đâu dám gác cửa không!
Dứt được sao cái nợ vợ chồng,
Nước nhành dương rửa sao được bụi hồng, bớ anh!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]