Qua đồng ghé nón thăm đồng,
Đồng bao nhiêu lúa thương chồng bấy nhiêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]