Gái ngoan lấy được chồng khôn,
Như lọ vàng cốm để chôn đầu giường.


Khảo dị:
Gái ngoan lấy được chồng khôn,
Như đĩnh vàng cốm để chôn đầu giường.
Dù em lấy được chồng khôn,
Như lọ vàng cốm đem chôn đầu giường.
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)