Ai làm cho cải tôi ngồng,
Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê?
- Chồng chê thì mặc chồng chê,
Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ.


Khảo dị:
Ai xui cho cải tôi vồng,
Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê?
Ai làm cho mắm em bồng,
Cho dưa em khú cho chồng em chê?
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001