Ai làm cho cải tôi ngồng,
Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê?
- Chồng chê thì mặc chồng chê,
Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ.


Khảo dị:
Ai xui cho cải tôi vồng,
Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê?
Ai làm cho mắm em bồng,
Cho dưa em khú cho chồng em chê?
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]