Những khi vai gánh tay đèo,
Đi về lấy quách chồng nghèo cho xong.
Ngày ngày quang thúng đi đong,
Chày gạo, cối lúa không xong có chồng.
Nhỡ khi đi gánh về gồng,
Trời mưa, trời gió dặn chồng gánh đưa.
Nhỡ khi đi sớm về trưa,
Ta ngồi nghỉ mát đò đa thanh nhàn.
Không ai đo đếm ruột gan,
Vợ chồng ta sẽ thở than ta làm.
Mai sau đã có phận trời,
Khi nào lại khổ suốt đời mà lo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]