Biện nối Hoài đem nhiều lợi ích
Người vì sông bị thiệt cũng hoà
Châu đông nam bốn mươi ba
Chính nhờ sông Biện phù sa đắp bồi

tửu tận tình do tại