Không theo Hoàn Công săn
Lấy uy đâu đánh hổ
Một sáng ra khỏi gò
Phi như mây cuốn gió

tửu tận tình do tại