Ngựa không có cõi trần
Vốn là sao Nhân Mã
Thử gõ vào xương gân
Tiếng đồng phát ra rõ

tửu tận tình do tại