月下獨酌其二

天若不愛酒,
酒星不在天。
地若不愛酒,
地應無酒泉。
天地既愛酒,
愛酒不愧天。
已聞清比聖,
復道濁如賢。
賢聖既已飲,
何必求神仙。
三杯通大道,
一斗合自然。
但得醉中趣,
勿為醒者傳。

 

Nguyệt hạ độc chước kỳ 2

Thiên nhược bất ái tửu,
Tửu tinh bất tại thiên.
Địa nhược bất ái tửu,
Địa ưng vô tửu tuyền.
Thiên địa ký ái tửu,
Ái tửu bất quý thiên.
Dĩ văn thanh tỷ thánh,
Phục đạo trọc như hiền.
Hiền thánh ký dĩ ẩm,
Hà tất cầu thần tiên.
Tam bôi thông đại đạo,
Nhất đấu hợp tự nhiên.
Đãn đắc tuý trung thú,
Vật vi tỉnh giả truyền.

 

Dịch nghĩa

Nếu trời mà không thích rượu,
Thì sao rượu không có ở trên trời.
Nếu đất mà không thích rượu,
Thì suối rượu hẳn phải không có ở dưới đất.
Trời đất kia đã thích rượu,
Thì ta thích rượu là không hổ thẹn với trời.
Đã nghe nói rằng người uống rượu mà trong thì được ví với bậc thánh,
Lại nghe nói rằng người uống rượu mà đục thì giống như bậc hiền.
Các bậc thánh hiền đều đã uống rượu,
Thì ta hà tất phải cầu thần tiên?
Uống ba chén thì thông hiểu đạo lớn,
Uống một đấu thì hợp với tự nhiên.
Chỉ mong có được cái thú trong lúc say,
Chứ không muốn để lại tiếng tăm là người tỉnh.


(Năm 744)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nếu trời không thích rượu
Sao Rượu ở chi trời?
Nếu đất không thích rượu
Suối rượu ở chi đời?
Trời đất đã thích rượu
Thích rượu không thẹn trời.
Đã nghe trong tựa thánh
Lại nói đục như hiền
Thánh hiền đều uống rượu
Cầu mà chi thần tiên?
Ba ly hiểu đạo lớn
Một đấu hợp tự nhiên
Chỉ mong được thú say
Kẻ tỉnh mặc ai khen.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
35.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nếu trời chẳng thích rượu,
Sao Rượu chẳng trên trời.
Nếu đất không ưa rượu,
Tửu tuyền đất chẳng khơi.
Đất trời đều thích rượu,
Mê rượu thẹn gì trời.
Trong thánh so chừng đó,
Đục hiền cũng vậy thôi.
Thánh hiền đều rượu uống,
Hà tất thần tiên mời.
Ba cốc đạo thông suốt,
Một bầu hợp lẽ người.
Thú say mong có được,
Chẳng tỉnh để truyền đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Nếu trời không thích rượu chè,
Tửu tinh không thể được nghe trên trời.
Đất mà không thích rượu, thời:
Tửu tuyền ắt chẳng có nơi đất này.
Đất trời thấy rượu, mê say,
Rượu chè, chẳng thẹn ở ngay cõi trời.
Nghe trong sạch tựa thánh rồi,
Lại nghe là đục như nơi bậc hiền.
Thánh hiền uống rượu chẳng kiêng,
Cần gì cầu đến thần tiên cõi này.
Đạo cao: ba chén đều hay,
Tự nhiên: một đấu hợp ngay tức thì.
Chỉ vui, say đến ly bì,
Đừng làm kẻ tỉnh tên ghi muôn đời...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Nếu trời đã chẳng ưa gì rượu
Cớ sao Sao Rượu ở trên trời
Nếu đất đã không ưa thích rượu
Cớ sao Suối Rượu ở đất sâu
Trời đất thảy đều ưa thích rượu
Khi say há thẹn với trời đâu
Từng nghe người nói trong như thánh
Từng biết người khen đục tựa hiền
Thánh hiền vốn thảy đều ưa rượu
Thôi có mê gì chuyện thần tiên
Ba chén uống chơi thông đạo lớn
Một đấu say vùi hợp tự nhiên
Mong được khi say vui thú mãi
Thèm chi kẻ tỉnh tiếng lưu truyền

Chưa có đánh giá nào
Trả lời