Rượu ngon ai chẳng chuộng,
Gặp rượu đây hãy uống một đôi vò.
Gối chưa mòn, răng chưa rụng, đầu chưa bạc, vai chưa so,
Còn quắc thước dễ hồ ta chịu hẳn.
Xuân tàm đáo tử ti phương tận,
Lạp chúc thành hôi lệ vị can.

Dốc nghìn vàng một tiệc cho yên,
Như dụng ngã, tam niên thì biết rõ.
Cơn chếnh choáng việc tầy trời cũng nhỏ,
Dẫu thị phi, phi thị có là chi.
Mặc đời, hãy cứ uống đi.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]