Chưa có đánh giá nào
27 bài thơ
Tạo ngày 03/02/2023 01:52, số lượt xem: 84
PHẬN NỔI MÂY TRÔI

Ai rồi cũng sẽ như ai
Màu hai thứ tóc và hai mái đầu
Tương lai, ai có biết đâu
Mai sau hỏi lại bao lâu qua rồi?
Đời như phận nổi mây trôi
Người xa rồi lại bồi hồi nhớ thương
Như là lá rụng ven đường
Chia ly từ trước lẽ thường tự nhiên.