Rèm mưa cuốn gọn,
Biệt quán xum xuê cây toả bóng.
Hơi lạnh vào lầu,
Tàu chuối nhánh sen bợn vẻ thâu.

Múa đêm khe trước,
Xui cánh hồng bay lưu chẳng được.
Sầu héo thân gầy,
Giá xiêm áo cũ hương nhuộm đầy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.