Bay tuyết tới qua sông
Thuyền đâu xích lan kiều mé
Vị báo thuyền buồm xuôi thuận
Viết gửi vài hàng chữ
Ngày ngày lần lữa tựa miền nam
Tóc bạc từ đây nhỉ
Bầu rượu túi thơ không bạn
Luống phụ bình sinh chí khí


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.