Giàu sang vốn không màng,
Quê cũ việc gì rời vội?
Bỏ lỡ trăng thu cây cảnh,
Khiến hạc hờn vượn tủi.

Dùi trong túi mũi nhọn lòi ra,
Chẳng hiểu sao? Thời buổi!
Muốn ruổi cỗ xe về thẳng,
Lũ sói nằm ngang lối.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.